Famylje Jousma

Wy binne tige te sprekken oer it behingjen fan de keamer. Postma is noflik en tagonklik by it oerlizzen. Wy wolle him graach oanrikkemandearje.